Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WMG

Deze voorwaarden bestaan uit twee delen:

I Algemeen

II Aanvullende bepalingen ten aanzien van Advertenties op LIGPLAATS.NET

 I ALGEMEEN Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 Abonnement: de Advertentieovereenkomst tussen WMG en Adverteerder met betrekking tot de doorplaatsing van Advertenties die Adverteerder op zijn Website plaatst, in de Uitgave;

Advertentie: een in de Uitgave geplaatste, daartoe aangeboden of – in geval van een Abonnement – op de Website van Adverteerder geplaatste uiting, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;

Adverteerder: zowel de Particuliere Adverteerder als de Zakelijke Adverteerder;

Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen WMG en Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van een of meer Advertenties, waaronder tevens wordt begrepen een Abonnement;

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Uitgave;

Uitgave: de door WMG uitgegeven print- of digitale publicatie waarin een Advertentie wordt aangeboden door een Adverteerder of ten behoeve waarvan Adverteerder een Advertentieovereenkomst heeft afgesloten;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker inzake de afname van (één of meer) in de Advertentie aangeboden cq. gevraagde producten en/of diensten;

Particulier Adverteerder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met

WMG; WMG is een allias voor Ligplaats.net, alsmede ieder van haar dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden, voor zover deze een Uitgave exploiteert en/of Advertenties verkoopt onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden;

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden en – met betrekking tot Zakelijk Adverteerders – de Algemene Advertentievoorwaarden WMG gezamenlijk;

Website: de website van Adverteerder ten behoeve waarvan Adverteerder een Abonnement aangaat met WMG.

Zakelijk Adverteerder: de rechtspersoon dan wel de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met WMG.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en WMG anderzijds. Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
 1. Op Advertentieovereenkomsten met Zakelijk Adverteerders zijn naast de onderhavige Voorwaarden tevens de Algemene Advertentievoorwaarden van WMG van toepassing. In geval van afwijking prevaleren de onderhavige Voorwaarden.
 1. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige en de Algemene Advertentievoorwaarden van WMG is uitgesloten.
 1. Door het gebruik van de Uitgave, het plaatsen van een Advertentie en/of het aangaan van een Advertentieovereenkomst verklaart Gebruiker cq. Adverteerder zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 1. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.
 1. WMG heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op Ligplaats.net/voorwaarden. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Advertentieovereenkomsten en op ieder toekomstig gebruik van de Uitgave.
 1. In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist WMG.

Artikel 3. Advertentieovereenkomst

 1. Een Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na een bevestiging via email aan de Adverteerder, dan wel door publicatie van de Advertentie in de Uitgave. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven in de Uitgave, alsmede de Voorwaarden.
 2. Plaatsing in de Uitgave vindt plaats gedurende het aantal dagen dat in de overeenkomst is overeen gekomen.
 3. Door het aangaan van een Abonnement geeft Adverteerder WMG, voor zover rechtens vereist, toestemming om gedurende de looptijd van het Abonnement op de Website gepubliceerde Advertenties volledig, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks, op al dan niet geautomatiseerde wijze op te vragen, te (her)gebruiken, te kopiëren en te (doen) plaatsen in de Uitgave.
 4. Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder WMG toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen in de Uitgave.
 5. WMG is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk, in al dan niet gewijzigde vorm, te plaatsen in andere media binnen het WMG concern, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Uitgave en andere media binnen het WMG concern. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van WMG; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen en heeft ter zake geen recht op enige vergoeding. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan de Uitgave wordt geplaatst is WMG gerechtigd eventuele foto’s en/of hyperlinks niet op te nemen.
 6. De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 7. Door verwijdering van de Advertentie door Adverteerder komt de resterende plaatsingstermijn voor die Advertentie automatisch te vervallen, zonder dat Adverteerder recht heeft op restitutie van het voor plaatsing van de Advertentie verschuldigde bedrag.
 8. Adverteerder vrijwaart WMG voor het gebruik van de Advertentie conform dit artikel.

Artikel 4. Ontbinding.

 1. Een Particulier Adverteerder heeft het recht de Advertentieovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het aangaan van de Advertentieovereenkomst te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische verklaring aan WMG.
 2. Het in lid 1 bedoelde recht op ontbinding vervalt op het moment dat de Advertentieovereenkomst volledig is nagekomen. Door aanvaarding van volledige levering tijdens de ontbindingstermijn doet Adverteerder afstand van zijn recht op ontbinding.
 3. In geval van ontbinding conform lid 1 dit artikel, wordt de overeengekomen vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de plaatsing van de Advertentie tot aan ontbinding in rekening gebracht.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op Advertentieovereenkomsten met Zakelijk Adverteerders.

Artikel 5. Reservering advertentieruimte Uitgave

 1. Reservering van advertentieruimte in een Uitgave geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. Indien om welke reden dan ook plaatsing in de gereserveerde advertentieruimte niet mogelijk is zal WMG, zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om Adverteerder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden, dan wel het reeds betaalde bedrag voor de betreffende Advertentie aan Adverteerder te retourneren.

Artikel 6. Inhoud en aanlevering van de Advertentie

 1. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet- en/of regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart de WMG zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door de WMG geleden of te lijden schade.
 2. De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is.
 3. De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
 4. WMG behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. WMG zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de gedragsregels van WMG, zoals gepubliceerd in de Uitgave. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
 5. De Advertentie dient voor de door WMG aangegeven sluitingstijd en conform de door WMG bekendgemaakte specificaties te worden aangeleverd bij WMG. De Adverteerder draagt het risico van juiste en tijdige aanlevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
 6. WMG is gerechtigd om Advertenties die na de sluitingstijd of niet conform de in dit artikel genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te plaatsen, dan wel de met plaatsen daarvan gemoeide extra kosten aan de Adverteerder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Adverteerder tot betaling van een naar het oordeel van WMG redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie gemoeide bedrag.

Artikel 7. Tarief en betaling

 1. Voor bepaalde Advertenties dient door de Adverteerder te worden betaald. De geldende tarieven zijn aangegeven in de Uitgave of op de website van de Uitgave. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Indien sprake is van een betaalde Advertentie vindt plaatsing van de Advertentie op de Uitgave plaats nadat de WMG het voor de Advertentie verschuldigde bedrag heeft ontvangen, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
 3. In geval van betaling via automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door WMG worden geïncasseerd.

 Artikel 8. Tegoed

 1. De Adverteerder kan in sommige gevallen bij WMG een tegoed opbouwen dat kan worden gebruikt voor de betaling van in de toekomst te plaatsen Advertenties.
 2. Een opgebouwd tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Advertenties. Het tegoed wordt niet uitgekeerd in geld.
 3. Tenzij anders overeengekomen vervalt tegoed één jaar na ontstaan van het tegoed.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. WMG is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Uitgave maken. WMG is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties, voor de producten en diensten die worden aangeboden en voor de gevolgen van het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker.
 2. WMG besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Uitgave. Niettemin geeft WMG geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert WMG dat de in de Uitgave vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd.
 3. Iedere aansprakelijkheid van WMG voor haar verplichtingen op grond van een Advertentieovereenkomst is voorts beperkt tot maximaal het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de betreffende Advertentie.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WMG meldt. Indien niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade of het moment waarop die schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk melding is gedaan bij WMG, vervallen alle rechten van Adverteerder op grond van dit artikel.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Het aanmaken van een account

 1. Indien een Uitgave de mogelijkheid biedt om een account aan te maken gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
  – De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
  – Gebruikers en Adverteerders jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker cq. Adverteerder dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
  – Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
  – De Gebruiker cq. Adverteerder is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;
  – Het is de Gebruiker cq. Adverteerder niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot een Uitgave;
  – De Gebruiker cq. Adverteerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/ logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker cq. Adverteerder vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij WMG daarvan direct op de hoogte te stellen. WMG is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgave en de overige gebruikers en de Gebruiker cq. Adverteerder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
  – WMG behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.

Artikel 11. Bieden

 1. Het bieden op geadverteerde producten via de Uitgave geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor de Adverteerder en de Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen de Adverteerder en Gebruiker. WMG is daarbij op geen enkele wijze partij.
 2. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op Advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden in de Uitgave wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Artikel 12. Feedback

 1. In sommige gevallen biedt de Uitgave de mogelijkheid aan Gebruikers om feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Adverteerder. Indien de Gebruiker naar het oordeel van WMG misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal, kan WMG de toegang van deze Gebruiker tot de Uitgave blokkeren.
 2. Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Advertentie op de Uitgave (al dan niet door gebruik te maken van andere e-mailadressen).

 Artikel 13. Privacy

 1. In het kader van de exploitatie van de Uitgave worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is WMG te Leiden.
 2. Op de verwerking van de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens is de Privacy Verklaring van WMG van toepassing.
 3. Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Uitgave verkregen (persoons)gegevens en/of contactformulieren in de Uitgave met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder het verzenden van (ongevraagde) communicatie waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard, en het verzamelen van emailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

Artikel 14. Beveiliging

 1. WMG spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 2. WMG is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Uitgave wordt gemaakt.
 3. Het is verboden om de beveiliging van de Uitgave of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

 Artikel 15. Sites en diensten van derden

 1. Het Uitgave en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. WMG heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 2. Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. WMG is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 16. (Deep)linken naar de Uitgave

 1. WMG staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Uitgave, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Uitgave opleveren. WMG is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Uitgave te verwijderen en verwijderd te houden.

Artikel 17. Uitsluiting

 1. WMG behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Uitgave indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de Voorwaarden, onverminderd het recht van WMG om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Uitgave, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij WMG en/of bij haar licentiegever. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties. Het (recht tot) gebruik van een Uitgave impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.
 2. WMG behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Uitgave voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van WMG – niet toegestaan de Uitgave op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, met uitzondering van de op grond van Artikel 16 toegestane deeplinks. Het vermelden van WMG als bron maakt dat niet anders.
 3. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Uitgave dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de betreffende Uitgave. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van content kunnen kosten verbonden zijn, waarvan de hoogte door WMG wordt bepaald.
 4. Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van WMG is hij verantwoordelijk voor alle door WMG als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit deze Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

II AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ADVERTENTIES OP LIGPLAATS.NET

 Artikel 20. Rubricering en inhoud Advertentie

 1. Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Uitgave. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
 2. Naast de bepalingen in Artikel 6 van deze Voorwaarden, dient de inhoud van de Advertentie tevens te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Advertenties zoals weergegeven in de Uitgave, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Artikel 21. Servicedesk

 1. WMG stelt aan Adverteerders en Gebruikers een servicedesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Uitgave.
 2. De servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. WMG is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de servicedesk verstrekte adviezen.
 3. Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Uitgave in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier in de Uitgave. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.